Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, przygotowane w Ministerstwie Energii, zostało opublikowane 15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP.

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Rozporządzenie ma na celu uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do ładowania energią elektryczną pojazdów samochodowych i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124).

Dokument określa wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, a także przewiduje zasady kontroli spełnienia tych wymagań przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw