Poprawki Senatu do ustawy dot. składki solidarnościowej

  • Reading time:2 mins read

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na dzisiejszym posiedzeniu w dniu 28 lipca br., rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 27 lipca 2023 r. nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw i przedstawiła sprawozdanie zawierające rekomendowane do przyjęcia przez Senat poprawki (druk senacki 1070Z).

W ramach rekomendowanych do przyjęcia poprawek znalazło się wykreślenie art. 6 pkt 4 ustawy nowelizującej, czyli usunięcie zmian do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, skutkujących koniecznością przekazywania na odpis na Fundusz 97 proc. z przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia, instrumentów finansowych oraz innych umów.

Senat tym samym nie odrzucił art. 6 pkt 5, zgodnie z którym przywołane przychody nie powinny być jednocześnie uwzględniane w ramach obliczania średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące art. 23 ustawy o środkach nadzwyczajnych, mają wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej. Powyższe w praktyce oznacza, że nowe przepisy zaczną obowiązywać począwszy od dnia 1 listopada 2023 r. (w przypadku ogłoszenia w sierpniu) lub od dnia 1 grudnia 2023 r. (w przypadku ogłoszenia we wrześniu).