§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw popularyzujących i promujących źródła odnawialne energii oraz powstawania i rozwoju przedsiębiorstw działających na rzecz odnawialnych źródeł energii w Polsce” –„STOWARZYSZENIE ENERGII ODNAWIALNEJ”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie ma prawo posługiwania się skrótem nazwy w brzmieniu: STOWARZYSZENIE ENERGII ODNAWIALNEJ.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica a siedzibą Warszawa.
 2. Na terenie swojej działalności Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa za granicą.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 2. Promocja i propagowanie inicjatyw gospodarczych w sferze rozwoju odnawialnych źródeł energii, to jest źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, energię spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy i biogazu;
 3. Upowszechnianie w społeczeństwie informacji o odnawialnych źródłach energii;
 4. Tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój świadomości społecznej w zakresie ekologii;
 5. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska;
 6. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa;
 7. Organizowanie konferencji i sesji naukowych propagujących cele Stowarzyszenia;
 8. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego, zajmujące się odnawialnymi źródłami energii;
 9. Monitorowanie wybranych proekologicznych projektów energetycznych i ich kompleksowe propagowanie w mediach;
 10. Wspomaganie projektów promujących proekologiczne sposoby pozyskiwania i dystrybucji gazu na rzecz ogółu społeczeństwa.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
 2. Organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
 3. Prowadzenie doradztwa w dziedzinie odnawialnych źródeł energii;
 4. Prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii;
 5. Działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji, seminariów;
 6. Prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
 7. Finansowanie i inicjowanie programów edukacyjnych;
 8. Integrowanie środowisk zainteresowanych promowaniem i popularyzowaniem odnawialnych źródeł energii;
 9. Działalność wydawniczą;
 10. Promocję i wspieranie organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających rozwój energii odnawialnej w jej powszechnym zastosowaniu;
 11. Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
 12. Działalność informacyjną, promocyjną, i edukacyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii na portalu internetowym Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Stowarzyszenie tworzą: członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także cudzoziemiec bez względu na miejsce jego zamieszkania, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania członkiem Stowarzyszenia oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania w nim określone.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w szczególności:
 1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
 2. Może zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące realizacji programu Stowarzyszenia;
 3. Może korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie dla swoich członków.

§10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w tym w przygotowaniu materiałów i referatów, organizacji sympozjów i konferencji;
 3. Terminowego regulowania składek członkowskich;
 4. Propagowania w społeczeństwie działalności Stowarzyszenia.

§11

Członkostwo w Stowarzyszeniu członka zwyczajnego ustaje na skutek:
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu członka zwyczajnego ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. Śmierci lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
  3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za działania członka sprzeczne z treścią złożonej deklaracji członkowskiej, statutem lub działalnością Stowarzyszenia.
 2. Ustanie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu, od której członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§13

 1. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia w tym do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający może zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela lub pełnomocnika.

§14

Członkostwo członka wspierającego ustaje:
 1. W przypadku śmierci członka Stowarzyszenia (osoba fizyczna) lub jego likwidacji (osoba prawna);
 2. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie Zarządowi;
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za naruszenie Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.

§15

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka wspierającego, jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§16

 1. Wysokość składek członków zwyczajnych ustala Walne Zebranie Członków, a składek członków wspierających Zarząd.
 2. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, wpłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi.
 3. Składkę członkowską wnosi się raz w roku, w pełnej wysokości za cały rok obejmujący 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) jest wspólna dla wszystkich ich Członków, trwa 4 lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego ich roczne sprawozdanie za ostatni rok urzędowania.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i rozstrzyga ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania stowarzyszenia, wynikających z realizacji jego celów statutowych.
 2. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają w głosowaniu jawnym, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz Stowarzyszenia. Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych członków zwyczajnych.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku – jako sprawozdawcze i raz na cztery lata sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed jego terminem. Za pisemną zgodą członka zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków może być przekazane pocztą elektroniczną na adres pisemnie wskazany przez członka.

§20

 1. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek podpisany przez 10 członków zwyczajnych lub też na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Wniosek o zwołanie Zebrania winien określać przedmiot obrad Walnego Zebrania.
 2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wysłane winno być nie później niż w ciągu 7 dni od daty wniesienia wniosku, przy czym termin jego odbycia winien być wyznaczony w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu wniosku.
 3. Za pisemną zgodą członka zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków może być przekazane pocztą elektroniczną na adres pisemnie wskazany przez członka.

§21

 1. Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej. W razie nieobecności ponad połowy członków, Walne Zebranie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 19 ust.2 i § 20 ust. 2. Walne Zebranie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. Uchwalanie głównych kierunków rozwoju oraz programu działalności merytorycznej na okres kadencji i planu finansowego Stowarzyszenia stanowiącego podstawę sporządzenia budżetu;
 2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzielanie członkom tych organów absolutorium;
 3. Ustalanie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych;
 4. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 5. Uchwalanie statutu i jego zmian;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
 10. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów wybieranych przez Walne Zebranie Członków, spośród kandydatów. W skład Zarządu powołuje się kolejno kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów przy zachowaniu warunku osiągnięcia bezwzględnej większości głosów oddanych na danego kandydata w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo uzupełniania składu w drodze kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać bez formalnego zwołania, za zgodą wszystkich Członków Zarządu.
 5. Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w drodze indywidualnego oddawania głosów przez poszczególnych Członków Zarządu:
  1. Za pośrednictwem środków łączności elektronicznej;
  2. W trybie obiegowym.

§24

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem;
  2. Uchwalanie szczegółowych programów działalności Stowarzyszenia, na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  3. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających;
  4. Skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
  5. Powoływanie i likwidowanie w drodze uchwały oddziałów i przedstawicielstw;
  6. Uchwalanie regulaminów oddziałów i przedstawicielstw;
  7. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i przedstawicielstw;
  8. Zawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami;
  9. Zapewnienie obsługi merytorycznej oraz techniczno-biurowej działalności Stowarzyszenia;
  10. Składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań;
  11. Opracowywanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia i innych wewnętrznych aktów normatywnych oraz wprowadzanie ich w życie po zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną;
  12. Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;
  13. Ustanawianie pełnomocników Zarządu do zadań specjalnych;
  14. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków;
  15. Ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków wspierających;
  16. Delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§25

 1. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu łącznie.

§26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 osób w tym z Przewodniczącego oraz 2 zastępców. W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się kolejno kandydatów wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów przy zachowaniu warunku osiągnięcia bezwzględnej większości głosów oddanych na danego kandydata w głosowaniu tajnym. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania jej kadencji, ma ona prawo uzupełniania składu z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania;
  2. Składanie sprawozdania z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
  3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
  4. Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu;
  5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 5. W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w razie potrzeby przez jej Przewodniczącego.
 8. Komisja Rewizyjna ze swych posiedzeń sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Kworum przy podejmowaniu uchwał wynosi 2/3 składu Komisji.

§27

 1. Jako wewnętrzne struktury organizacyjne Stowarzyszenia mogą być tworzone oddziały i przedstawicielstwa powoływane i odwoływane uchwałami Zarządu. Powołanie oddziału lub przedstawicielstwa może nastąpić z inicjatywy Zarządu lub na wniosek minimum 5 członków Stowarzyszenia.
 2. Działalność oddziałów i przedstawicielstw winna być oparta na regulaminach regulujących ich funkcjonowanie.
 3. Oddziałami i przedstawicielami kierują Dyrektorzy Oddziałów, powołani przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. Darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia;
  2. Środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej;
  3. Dotacje i subwencje;
  4. Oprocentowanie rachunków bankowych i lokat;
  5. Składki członkowskie;
  6. Dochody z własnych nieruchomości i ruchomości;
  7. Dochody z działalności gospodarczej z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 3. Cały przychód Stowarzyszenia służy realizacji zadań statutowych.

§ 29

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 30

 1. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza jej Zarząd a w przypadku, gdy jest to niemożliwe komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy z rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U 1989, nr 20, poz. 104.).