W dniu 29.10.2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Pan Tomasz Dąbrowski, zatwierdził zaktualizowaną wersję Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (LPS, wersja 3.1), stanowiącej Project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020.

Zaktualizowany dokument, w wersji 3.0, podlegał procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405). Stosownie do zapisów art. 55 ust. 3 ustawy zostało przygotowane również pisemne podsumowanie SOOŚ dla LPS.

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji zgłoszono 88 projektów na łączą kwotę dofinansowania 2 922,38 mln zł, które podlegały weryfikacji w oparciu kryteria identyfikacji projektów.

Więcej