Dnia 8 lutego 2019 r. w Monitorze Polskim ukazało się Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów powołujące Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Do zadań zespołu należeć będzie m.in. identyfikacja barier i obciążeń regulacyjnych oraz przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych eliminujących stwierdzone bariery i obciążenia. Zespół opracuje także propozycję rozwiązań legislacyjnych implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Pierwsze propozycje rozwiązań zostaną zaprezentowane Radzie Ministrów w terminie 2 miesięcy od jego powołania.

Zarządzenie