20 czerwca o godz. 16:00 rozpoczęło się posiedzenie połączonych senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, którego przedmiotem było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa poseł Dariusz Kubiak, przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz pozarządowych organizacji branżowych.

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski pokrótce zreferował główne założenia przedmiotowego projektu ustawy, omawiając także okoliczności towarzyszące jego procedowaniu oraz wybrane kwestie sporne.

Przewodniczący Komisji zapowiedział, że 27 czerwca o godzinie 9:00 odbędzie się kolejne posiedzenie, na którym odbędą się głosowania i zostaną rozpatrzone uwagi zgłoszone w dniu dzisiejszym.

Reprezentujący Biuro Legislacyjne Michał Gil przedstawił uwagi zawarte w sporządzonej przez Biuro opinii do ustawy. Jedna z nich dotyczyła kwestii terminu obowiązywania zmiany w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, co zgodnie z sugestią Biura miałoby nastąpić z dniem 1 stycznia 2019 r. Mecenas Michał Gil stwierdził ponadto, że gdyby Senat pozostawił zapis dotyczący podatku w obecnym kształcie, należałoby wówczas wprowadzić dodatkowe elementy uzasadniające retroaktywność tej regulacji.

Swoje uwagi zreferował także senator Grzegorz Peczkis, odnosząc się m.in. do kwestii spalania biomasy w kontekście drewna opałowego i kosztów związanych ze wsparciem dla energetyki odnawialnej.

Wiceminister Tobiszowski w odpowiedzi na uwagę Biura Legislacyjnego dotyczącą podatku przytoczył treść decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej notyfikacji polskiego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, zgodnie z którą polski Rząd zobowiązał się do przywrócenia wysokości opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości z dniem 1 stycznia 2018 r. Wiceminister przypomniał ponadto, że zmiana w zakresie podatku była komunikowana przedstawicielom samorządów już w połowie ubiegłego roku, wraz z rozpoczęciem się konsultacji publicznych projektu. Wiceminister odniósł się również do trwających obecnie konsultacji regulacji w zakresie opodatkowania z Kancelarią Prezydenta RP, która przedstawiła swoje uwagi w tym zakresie.

Aktualizacja: kontynuacja prac połączonych Komisji nastąpi 26 czerwca 2018 r. o godz. 17:00.

Uwagi Biura Legislacyjnego

Uwagi Kancelarii Prezydenta RP

Retransmisja posiedzenia