Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018-2032 opracowana została na podstawie ankiety Prezesa URE zapewniającej standaryzację przekazywanych informacji oraz umożliwiającą ich analizę. Obowiązek przedkładania tych danych Prezesowi URE przez spółki energetyczne wynika z zapisów ustawy Prawo energetyczne. Opracowanie powstało na podstawie danych od 63 przedsiębiorstw energetycznych, które złożyły wypełnione ankiety według stanu na 31 grudnia 2017 r. Przedstawiono w nim wyniki analizy wszystkich zamierzeń inwestycyjnych oraz wyniki analizy planów inwestycyjnych o zaawansowanym stopniu realizacji.

Planowane łączne nakłady inwestycyjne w latach 2018-2032 w nowe moce wytwórcze w cenach bieżących wytwórcy zaplanowali na poziomie 62 161 793,5 tys. zł przy planowanej mocy zainstalowanej 11 906,4 MW.

W latach 2018-2032 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych. Liczba planowanych wycofań mocy wytwórczych z eksploatacji w tym okresie wynosi około 11,8 GW.

Informacja URE