Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) w dniu 1 sierpnia br. opublikował komunikat prasowy dotyczący strategii nieskoemisyjnej Unii Europejskiej (UE) do 2050 roku.

PKEE zajmuje stanowisko zgodne z ideą polityki UE, która zakłada innowacyjną i niskoemisyjną gospodarkę przy jednoczesnym zachowaniu warunków zrównoważonego rozwoju.

Jak wynika z komunikatu na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, Polska zwiększyła czterokrotnie produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE), zmniejszyła udział paliw węglowych w miksie energetycznym – z 95% do 77% przy jednoczesnym obniżeniu poziomu emisji gazów cieplarnianych o blisko 30% w stosunku do poziomu bazowego wynikającego z Protokołu z Kioto.

Realizacja strategii zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej wymaga zwiększenia wydatków do 2,8% PKB UE, co oznacza sumę od 520 do 575 mld euro kosztów rocznie, dla całej gospodarki krajów UE.

Dla polskiego sektora energetycznego szacunkowe nakłady finansowe wyniosą ok. 215 mld euro w latach 2020-2045. Wskazane kwoty nie uwzględniają wydatków związanych z rozbudową sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Komitet uważa, że niezbędnym jest zbudowanie mechanizmu podziału kosztów i korzyści, związanych z realizacją wizji niskoemisyjnej gospodarki unijnej.

PKEE uważa, że zmiany prowadzące do neutralności klimatycznej powinny zachodzić w sposób ewolucyjny, tak aby zagwarantować stabilne warunki transformacji europejskiej gospodarki i nie zakłócić warunków jej wzrostu.

Więcej