W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów wyznaczono na III kwartał br.

Zgodnie z przewidywaniami, projekt ma na celu wydłużenie maksymalnego termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP z „30 czerwca 2021 r.” do „30 czerwca 2026 r.”, czyli o 5 lat.

Warunkiem zastosowania przedmiotowej zmiany będzie uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej we właściwych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej. Projekt w przepisach przejściowych przewidywał będzie stosowną klauzulę zawieszającą.

W projekcie znajdą się również:

  • zmiany mające na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW;
  • potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE odnawialnego źródła energii;
  • zmiany redakcyjne i porządkujące zmiany wprowadzonych w poprzednich nowelizacjach

Projekt w wykazie prac legislacyjnych RM