W sierpniu resort klimatu przekazał do konsultacji publicznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”. Konsultacje trwały 14 dni i zakończyły się 21 sierpnia, a w tym tygodniu ministerstwo opublikowało z nich raport.

Uwagi do projektu zgłosiło 88 podmiotów, które sformułowały 539 uwag, nie licząc uwag powtarzających się. Ministerstwo zebrało je, przeanalizowało oraz odniosło się do nich w raporcie. Według resortu uwagę zwracają liczne głosy poparcia dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w kontekście zapobiegania zmianom klimatycznym oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Natomiast przeciwnicy wdrożenia energetyki jądrowej domagali się przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji PPEJ. Oddzielną grupę stanowiły też uwagi niekwestionujące Programu PEJ jako całości ani ogólnej idei wdrożenia energetyki jądrowej, ale odnoszące się do poszczególnych elementów dokumentu. Dodatkowo, w odpowiedzi na liczne uwagi, Ministerstwo Klimatu wskazało, że PPEJ nie jest dokumentem prezentującym strategię energetyczną kraju, a jedynie strategią rozwoju energetyki jądrowej.

Według nowego harmonogramu projektu jądrowego, wybór technologii przewiduje się na rok 2021, a na 2022 zakłada się zatwierdzenie wyboru lokalizacji pierwszej elektrowni i podpisanie umowy z dostawca technologii i głównym wykonawcą. Budowa miałaby ruszyć w roku 2026, a pierwszy reaktor – w 2033.

Więcej