Jak wynika z porządku obrad Rady Ministrów, na najbliższym posiedzeniu rząd rozpatrzy projekt, który ma ułatwić pozyskiwanie gruntów leśnych m.in. pod inwestycje energetyczne bądź związane z elektromobilnością. Celem projektu jest rozwiązanie problemów dotyczących pozyskiwania gruntów pod inwestycje związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów związanych z energią, elektromobilnością lub transportem, które służą upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.

Z uwagi na szczególny charakter gruntów mających podlegać zmianie projekt przewiduje mechanizmy, które będą miały na celu ograniczenie możliwości zmiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa w przypadkach konieczności zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji.

Według propozycji zmiany gruntów miałby dokonywać dyrektor generalny Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego ds. środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu oraz ministrem ds. gospodarki. W dodatku tego typu wniosek byłby też opiniowany przez sejmową komisję właściwą ds. leśnictwa i gospodarki leśnej.

Więcej