Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu w 2022 r. rząd zrekompensuje gminom dochody, które utraciły w 2018 r. przez zmianę zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Na rekompensaty zostanie przeznaczone 524,43 mln zł. Aby ją otrzymać, gmina będzie musiała złożyć wniosek stanowiący załącznik do ustawy. Wnioski będzie rozpatrywał wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

Zgodnie z wyrokiem TK, rekompensatę otrzymają gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe. Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r.

Więcej