Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

  • Reading time:2 mins read

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady ministrów pojawił się
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu jest dostosowanie polskiego systemu prawnego z zakresu spółek handlowych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał br.

Projektowana ustawa składa się z dwóch zasadniczych części:

  • Pierwsza dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego) które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej.
  • Część druga natomiast, ogniskuje się na zwiększeniu efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych. Ponadto wyróżnić można zbiór przepisów, w ogólnym ujęciu zmierzających do poprawienia efektywności funkcjonowania spółek oraz porządkujących część regulacji KSH, która od lat sprawiała trudności interpretacyjne.

Projekt ustawy