Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym

  • Reading time:2 mins read

Wczoraj, tj. w dniu 22 czerwca 2023 r. na posiedzeniu plenarnym Senatu przyjęto z 39 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 992). Poprawki zarekomendowane do przyjęcia są dostępne w druku senackim 992 Z.

W ramach przyjętych poprawek, skrócono z 5 do 2 lat od uprawomocnienia się termin wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy. Umożliwiono również przedłużenie jej obowiązywania o kolejne 2 lata, jeżeli warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o warunkach zabudowy są zgodne z planem ogólnym. Dodatkowo, w ramach przepisów przejściowych wprowadzono zmianę, zgodnie z którą termin w zakresie wygadania decyzji WZ dotyczył będzie także tych decyzji, które stały się prawomocne przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Zgodnie z dotychczasowym zapisem, termin ten w ogóle nie miał zastosowania do decyzji WZ prawomocnych w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Dodatkowo, wydłużono termin obowiązywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z 31 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2028 r.

Doprecyzowano również zapisy dotyczące stosowania procedury uchwalenia zintegrowanych planów inwestycyjnych w przypadku elektrowni wiatrowych.

Teraz poprawki Senatu będą przedmiotem głosowania w Sejmie. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 6 i 7 lipca 2023 r.