Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UC 17) został już zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i znajduje się obecnie na etapie procedowania przez Komisję Prawniczą – jak wynika z informacji przedstawionych przez Departament Elektroenergetyki w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Przedmiotowy projekt obejmuje m.in. następujące obszary:
  1. Projekt wprowadza definicję Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO), nadaje regulatorowi kompetencje do ustalania zasad podziału uprawnień do głosowania przez NEMO i podział tych uprawnień w rozumieniu art. 9 ust. 2 akapit 4 Rozporządzenia CACM, dodatkowo przyznaje regulatorowi prawo do żądania od NEMO przedstawienia informacji lub dokumentów dotyczących wykonywanej działalności wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej.
  2. Projekt stwarza podstawę prawną dla tzw. rekuperacji energii elektrycznej zwracanej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów. Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania obejmą swoim zakresem podmiotowym pojazdy kolejowe (w tym metro), tramwaje i trolejbusy.
  3. Projekt wprowadza przepisy ustanawiające obowiązek sporządzania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej oraz skonsultowania jej z użytkownikami systemu i przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa URE na wzór obecnie funkcjonującego obowiązku sporządzenia instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, zarówno przez operatora systemu dystrybucyjnego, jak i operatora systemu przesyłowego.
  4. Projekt wprowadza podstawy prawne dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Zgodnie z projektem ustawy za zamknięty system dystrybucyjny Prezes URE może uznać w szczególności zakłady przemysłowe, centra handlowe i centra usług wspólnych, jeżeli spełniają przesłanki wskazane w ww. artykule. Proponowany przepis wyklucza natomiast możliwość przyznania statusu systemu zamkniętego spółdzielniom mieszkaniowym i deweloperom. Jednocześnie nie jest wykluczone przyznanie go podmiotom posiadającym osiedla przyzakładowe, w których zamieszkują pracownicy i emerytowani pracownicy danego podmiotu.
  5. Projekt wprowadza kompleksowe regulacje w zakresie funkcjonowania magazynów energii elektrycznej.