I czytanie nowelizacji ustawy odległościowej

  • Reading time:2 mins read

W dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym w ramach I czytania przyjęto rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2938) wraz z poprawkami.

W ramach przyjętych przez połączone komisje poprawek zastąpiono odległość minimalną 500 metrów w projektowanym art. 4 ust. 1 ustawy o inwestycjach odległością 700 metrów i w konsekwencji zmodyfikowano zapisy dotyczące odległości minimalnej w pozostałej części projektu.

Ponadto, przyjęto poprawkę przewidującą usunięcie projektowanego art. 6g, zgodnie z którym inwestor planujący inwestycję w zakresie elektrowni wiatrowej mógłby zobowiązać się do poniesienia części kosztów związanych ze sporządzeniem lub zmianą dokumentów planistycznych.

Wprowadzono również przepis przejściowy, zgodnie z którym przepisami dotyczącymi partycypacji społecznej (możliwość objęcia udziałów w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej) nie zostaną objęte inwestycje, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane przed dniem 2 lipca 2024 r.

Szczegółowa treść poprawek, które wprowadzono do projektu będzie znana po opublikowaniu sprawozdania z  posiedzenia komisji. Ma to nastąpić najwcześniej w dniu 27 stycznia. Drugie czytanie projektu, zgodnie z informacjami uzyskanymi w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, odbędzie się na posiedzeniu plenarnym w dniach 7 – 9 lutego.

Retransmisja posiedzenia

Druk sejmowy nr 2938