Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii

  • Reading time:2 mins read

16 lipca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która poszerza definicję drewna energetycznego, zwiększając możliwości spalania biomasy pochodzącej z lasów w elektrowniach. Ma ona obowiązywać do końca 2021 roku. Opracowaniem najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zajęło się Ministerstwo Środowiska. Nowela ma charakter epizodyczny i będzie obowiązywać – od 1 października br. do 31 grudnia 2021 r.

Za drewno energetyczne uznawać się będzie w tym okresie:

  • Surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
  • Produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
  • Odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu nowelizacji – wprowadzenie nowej definicji pozwoli zapobiec deprecjacji surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, będącego skutkiem pandemii wirusa COVID-19. Dodatkowym czynnikiem stymulującym poprawę sytuacji gospodarczej poprzez niezmniejszanie pozyskanie surowca drzewnego będzie stabilność zatrudnienia w Zakładach Usług Leśnych.

Nowelizacja Ustawy

Więcej informacji