Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poparła w dniu 12 maja br. poprawkę do ustawy o odnawialnych źródłach energii, wydłużającą do dnia 16 lipca 2024 roku terminy z art. 184d ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 184d ustawy OZE, umowy o przyłączenie do sieci, niewypowiedziane do dnia wejścia w życie ustawy OZE z przyczyn, o których mowa w art. 191 ust. 1 lub art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne – w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed dniem 30 czerwca 2022 r., zachowują moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, pod warunkiem że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie przypadał później niż w dniu 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne, jest obowiązane do przedłużenia terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej zgodnie z wnioskiem wytwórcy, w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku.

Zgodnie z poprawką poselską, która znajdzie się w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2181), termin 30 czerwca 2022 r. zostanie zastąpiony terminem 16 lipca 2024.

Powyższe w praktyce powinno pozwolić na wydłużenie okresu obowiązywania umów o przyłączenie do sieci nawet o dwa lata.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji (druk sejmowy 2210-A)