Przypominamy o zbliżającym się terminie złożenia oświadczeń i informacji wynikających z udziału w aukcyjnym systemie wsparcia, dla których termin upływa dnia 30 stycznia 2022 r.

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Regulacji Energetyki, sprawozdania należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy IPA albo za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, po opatrzeniu podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcja oraz wzory sprawozdań znajdują się w zakładce: Odnawialne Źródła Energii – Aukcje OZE – Formularze sprawozdawcze