W czwartek NFOŚiGW i NCBR podpisały umowę dotyczącą współpracy przy tworzeniu, a następnie wdrażaniu i komercjalizacji zielonych technologii. Umowa zakłada m.in. współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych.

Dzięki podpisaniu porozumienia między tymi organami możliwe będzie podejmowanie wspólnych działań w celu wdrożenia idei tzw. Organizacji Innowacji. Są to strukturalne i organizacyjne rozwiązania wspierające polskich naukowców oraz przedsiębiorców w procesie badań i wdrożeń innowacyjnych przedsięwzięć w obszarach największych wyzwań gospodarczych.

Idee będą weryfikowane i prezentowane przez NCBR, a następnie wdrażane i komercjalizowane w programach NFOŚiGW. Podpisanie umowy ma na celu podejmowanie wspólnych działań służących podnoszeniu efektywności gospodarowania zasobami, rozwojowi technologii proekologicznych i środowiskowych oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i neutralnej klimatycznie.

NCBR, w wyniku dialogu z rynkiem i ekspertami, a także w oparciu o własne analizy, dokona identyfikacji konkretnych zielonych technologii. Pozyskane dane posłużą do stworzenia specyfikacji technicznej danej technologii, która obejmie minimalne wymagania oraz oczekiwane innowacje. Informacje te będą stanowić wkład merytoryczny do tworzonych przez NFOŚiGW programów priorytetowych.

Podpisanie umowy między tymi organami daje NFOŚiGW wpływ na podejmowane przez NCBR działania i umożliwia tworzenie kolejnych instrumentów wsparcia nakierowanych na konkretne zielone rozwiązania. Dzięki temu zostanie zwiększony zasięg technologii powstałych z inicjatywy NCBR lub technologii z podobnego obszaru, jak również pomoże to zapewnić finansowanie wdrożenia takich technologii potencjalnym odbiorcom.

Więcej