Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów UE dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, podała Komisja.

Chodzi o Dyrektywę Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, czyli tzw. Dyrektywę RED II.

„Dyrektywa ta zapewnia ramy prawne dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. Ustanawia ona wiążący cel na szczeblu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. na poziomie co najmniej 32% i zawiera środki mające na celu zapewnienie racjonalnego pod względem kosztów wspierania energii ze źródeł odnawialnych oraz uproszczenie procedur administracyjnych w odniesieniu do projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych” – czytamy w komunikacie.

Uzasadniona opinia, prócz Polski, została wystosowana również do Chorwacji, Cypru, Grecji, Irlandii. Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Węgier.

Do chwili obecnej Chorwacja, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia i Węgry nie przekazały Komisji jasnych i precyzyjnych informacji na temat tego, które przepisy krajowe transponują poszczególne przepisy dyrektywy, natomiast Cypr, Grecja, Irlandia i Luksemburg jedynie częściowo zgłosiły środki krajowe transponujące dyrektywę, przypomniano.

Państwa te mają teraz dwa miesiące na wypełnienie obowiązku transpozycji i powiadomienie Komisji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Transpozycja Dyrektywy RED II realizowana jest w Polsce w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu RCL UC99), którego konsultacje publiczne zakończyły się w marcu br. Do tej pory nie opublikowano zaktualizowanej wersji projektu nowelizacji.

Więcej