Komisja Europejska proponuje wprowadzić zmiany w wytycznych o pomocy państwa, by umożliwić krajom UE dotowania do 100% wartości projektów dotyczących energii pochodzącej z OZE. Inwestycje w gaz również zostaną objęte wytycznymi, o ile kraje wykażą, że służą celom klimatycznym UE.

Jak powiedziała komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager, chociaż znaczna część środków ma pochodzić z sektora prywatnego, dla szybkiego procesu zielonej transformacji będzie potrzebne wsparcie publiczne. Z tego powodu KE chce zadbać o to, aby ich zasady dotyczące pomocy państwa w obszarze klimatu, środowiska i energii były odpowiednio przygotowane i dostosowane do zielonej transformacji. Dzięki zmianom państwa członkowskie będą mogły osiągnąć unijne cele środowiskowe Europejskiego Zielonego Ładu, a ewentualne zakłócenia konkurencji zostaną możliwie najbardziej ograniczone.

Zaproponowano wprowadzenie zabezpieczeń mających zagwarantować udzielanie wsparcia w tych obszarach, gdzie jest niezbędne do skuteczniejszej ochrony klimatu i środowiska. Nie będzie ono przekraczać kwoty koniecznej do osiągnięcia celów środowiskowych ani zakłócać konkurencji i zagrażać integralności jednolitego rynku. Oprócz tego KE proponuje, by projekty w zakresie czystego transportu, efektywności energetycznej w budynkach i bioróżnorodności były w pełni finansowane przez kraje UE.

Środki obejmujące nowe inwestycje w gaz ziemny zostaną objęte wytycznymi jedynie w zakresie, w jakim zostanie wykazane, że są one zgodne z celami klimatycznymi UE na lata 2030 i 2050.

Nowe wytyczne mają zostać przyjęte pod koniec 2021 r.

Więcej