Apel SEO, PSEW i Konfederacji Lewiatan w sprawie odpisu na Fundusz

  • Reading time:2 mins read

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Konfederacja Lewiatan skierowały do przedstawicieli administracji rządowej wspólne stanowisko dotyczące zmian zawartych w druku sejmowym nr 3237 (nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne) do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

W ramach II czytania projektu nowelizacji w Sejmie zgłoszone zostały poprawki, które częściowo zostały pozytywnie zaopiniowane przez sejmową Komisję do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (sprawozdanie z posiedzenia komisji). Żadna z omawianych poprawek nie dotyczyła zmian w zakresie odpisu na Fundusz.

Przewidziane w projekcie zmiany do art. 23 ustawy o środkach nadzwyczajnych, powodują konieczność przekazywania przez wytwórców w ramach odpisu 97 proc. sumy przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia, niezależnie od tego, czy uzyskana przez danego wytwórcę cena rynkowa przekracza limit ceny określony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.

Powyższe, w ocenie przywołanych na wstępie organizacji, skutkować będzie drastycznym ograniczeniem podaży gwarancji pochodzenia na krajowym rynku i brakiem dostępności tych dokumentów dla odbiorców energii. Skutki omawianych zmian będą więc dotkliwe dla wszystkich przedsiębiorstw raportujących ograniczanie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zarówno dostępność gwarancji pochodzenia, jak i upowszechnianie się umów cPPA, przesądza o poziomie konkurencyjności polskiej gospodarki i krajowego sektora odnawialnych źródeł energii, zwróciliśmy się z wnioskiem o wstrzymanie prac nad zmianami dotyczącymi odpisu na Fundusz w zaproponowanym kształcie i wypracowanie rozwiązań o charakterze regulacyjnym w tym zakresie, przy udziale przedstawicieli sektora, w tym w szczególności wytwórców, jak i odbiorców energii.

Pełna treść stanowiska