Sejm w dniu 9 czerwca przyjął poprawkę Senatu doprecyzowującą zmianę do ustawy o odnawialnych źródłach energii, wydłużającą do dnia 16 lipca 2024 roku terminy z art. 184d ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie ze zmianą przewidzianą w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2181), termin 30 czerwca 2022 r. zostanie zastąpiony terminem 16 lipca 2024. Powyższe w praktyce powinno pozwolić na wydłużenie okresu obowiązywania umów o przyłączenie do sieci nawet o dwa lata.

Senat wprowadził poprawkę, która stanowi, że możliwość wydłużenia terminów z art. 184d powinna być uwarunkowana stopniem zaawansowania realizacji projektu. Powyższe zostanie potwierdzone na etapie składania wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego, poprzez dołączenie oryginału lub poświadczonej kopi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389), albo oryginału lub poświadczonej kopi pozwolenia na budowę wydanych dla instalacji odnawialnego źródła energii

Poprawka Senatu:

„2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca dołącza
oryginał lub poświadczoną kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389 i …),
albo oryginał lub poświadczoną kopię pozwolenia na budowę wydanych dla instalacji odnawialnego źródła
energii.”.”

Ustawa zostanie teraz skierowana przez Marszałek Sejmu do podpisu Prezydenta RP.