W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wczoraj, tj. w dniu 6 grudnia 2022 r., ukazał się wpis dotyczący Projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.

Jak wynika z opublikowanych informacji, proponowane zmiany dotyczą zmiany komponentów kosztowych służących obliczeniu limitu ceny dla wytwórców wykorzystujących jako paliwo węgiel brunatny, zmiany formuły obliczania limitu ceny wybranych wytwórców OZE, dodania do listy komponentów cenowych kosztów zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia, doprecyzowania w zakresie ceny energii elektrycznej przyjmowanej do obliczania limitu ceny przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, doprecyzowania w zakresie umów zawieranych pomiędzy wytwórcą OZE a odbiorcą końcowym obejmującą instrumenty finansowe oraz wprowadzenie poprawek redakcyjnych.

Projekt rozporządzenia nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, nie są znane jego szczegółowe założenia.

Zgodnie z komunikatem, projekt jeszcze w tym roku ma zostać przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Porządek obrad najbliższego posiedzenia nie jest jeszcze znany.

Projekt w wykazie prac Rady Ministrów