Urząd Regulacji Energetyki opublikował erratę Zbioru praw konsumenta energii elektrycznej. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej.

URE pragnie zwrócić uwagę konsumentów na poniższe kwestie:

  • Sprzedaż rezerwowa – bezpieczne rozwiązanie umowy w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy. Sprzedawca rezerwowy ma zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej odbiorcom w  przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca energii zaprzestanie sprzedaży np. z powodu likwidacji czy upadłości przedsiębiorstwa. Dystrybutor zawiera ze sprzedawcą rezerwowym w imieniu i na rzecz konsumenta umowę, na podstawie której będzie realizowana sprzedaż, o czym konsument powinien być poinformowany przez dystrybutora.
  • Opłata kogeneracyjna – od 2019 r. na fakturach za prąd pojawiła się nowa pozycja – opłata kogeneracyjna. To skutek ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z grudnia 2018 roku. Opłata kogeneracyjna jest doliczana do opłat za dystrybucję (przesyłanie) energii elektrycznej i stosuje się dla każdej taryfy. W ten sposób wszyscy odbiorcy energii wspierają bardziej efektywny sposób wytwarzania energii i ciepła. Opłata kogeneracyjna jest wyrażona w zł/MWh, a jej wysokość zależy od zużycia prądu.
  • Bonifikaty za niedotrzymanie przez przedsiębiorców standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej – nowe przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną nałożyły na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek udzielenia odbiorcom bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od:

1. Ostatniego dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,

2. Dnia otrzymania wniosku konsumenta o udzielenie bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej, z wyłączeniem niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej określających dopuszczalne czasy przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej,

3. Dnia otrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w odrębnych przepisach lub umowach, dla odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

4. Dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 3, dla innych odbiorców niż odbiorca, który złożył wniosek, zasilanych z tego samego miejsca dostarczania co odbiorca, który złożył wniosek, dla których również potwierdzono przekroczenie czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Zbiór wymienionych praw jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Ma on odzwierciedlać obowiązujące przepisy a także bieżąca sytuację na rynku energii elektrycznej.

Zbiór praw konsumenta

Errata

Komunikat URE