Zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy OZE

  • Reading time:3 mins read

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana zaktualizowana po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UD 107).

Projekt w pierwotnej wersji przewidywał wydłużenie maksymalnego okresu wsparcia udzielanego w ramach systemu opustów, systemów FiT i FiP oraz aukcyjnego do 30 czerwca 2045 r. a więc o pięć lat. Zaktualizowana wersja projektu przewiduje wydłużenie do 30 czerwca 2047 r., który to termin jest zbieżny z nowym maksymalnym terminem na udzielenie pomocy publicznej, tj. do 31 grudnia 2027 r. (pierwotnie był to termin 30 czerwca 2026 r.). Wydłużono więc systemy wsparcia o dodatkowe sześć i pół roku, zamiast przewidzianych w poprzedniej wersji pięciu lat.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, termin 30 czerwca 2047 r. obejmuje również okres niezbędny inwestorowi do spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy, tj. sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego, w terminie 42 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji.

Dodatkowo, skrócono okres kompensacji dodatniego salda w ramach systemu aukcyjnego do trzech lat z terminem zwrotu do 30 czerwca czwartego roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.

Przedłużono także o dodatkowe 2 lata możliwość uzyskania pomocy operacyjnej – wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji MEW i biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat. W rezultacie, okres wsparcia dla tych instalacji wyniósłby nie dłużej niż 17 lat.

W związku z rozszerzeniem okresów wsparcia, przewidziano ponadto zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań przez Prezesa URE.

Przewidziano ponadto ponowne wprowadzenie do systemu współczynnika korygującego 0,5 dla świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w art. 44 ust. 8 (wytwórcy wykorzystujący do wytwarzania tej energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy w instalacji spalania wielopaliwowego, z wyłączeniem dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego) – do dnia 31 grudnia 2025 r.

Projekt na RCL

Zaktualizowane uzasadnienie