Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UD 207), wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz raportem z konsultacji. Projekt został w dniu 15 czerwca br. skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą w najkrótszym możliwym terminie, co związane jest z tym, że dokument ten stanowi realizację kamienia milowego w ramach reformy B2.2. Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Głównym założeniem projektu jest utrzymanie podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej, stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie MPZP. Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru określonego zgodnie z projektowanym art. 4 ust. 1, tj. odległością określoną w MPZP, nie mniejszą niż 500 m, a nie, jak dotąd, całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H.

Zasadnicze, zmienione przepisy dotyczące wymaganych odległości znajdują się w projektowanym art. 4 ustawy. Projektowany art. 4 ust. 1 stanowi, że odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych i budynków o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja mieszkalna, dalej łącznie zwanymi „budynkami mieszkalnymi”, jest równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, chyba że miejscowy plan określa inną odległość w metrach, która nie może być mniejsza niż 500m. Co istotne, w ramach zaktualizowanej wersji projektu zrezygnowano z uwarunkowania minimalnej odległości od wszelkiego rodzaju oddziaływań, jakie przywoływane są w prognozie, sporządzanej w ramach procedury planistycznej.

Zmodyfikowano zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych od form ochrony przyrody (w przypadku poprzedniej wersji projektu nowelizacji te ograniczenia w ogóle nie występowały), jak również pozostawiono względem obowiązującej ustawy ustalanie odległości od leśnych kompleksów promocyjnych w procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozostawiono zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Natomiast obowiązek zachowania odległości pozostawiono w przypadku parków narodowych (10h) i rezerwatów przyrody (500 metrów).

W ramach projektu pozostawiono zapis, zgodnie z którym inwestor realizujący inwestycję w zakresie elektrowni wiatrowej może zobowiązać się, w drodze umowy zawartej z gminą, do poniesienia kosztów sporządzenia lub zmiany studium lub sporządzenia lub zmiany planu miejscowego w całości lub w części, w zakresie niezbędnym do realizacji tej inwestycji.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na Stałym Komitecie Rady Ministrów, uwzględniono w projekcie uwagi składane przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Wprowadzono minimalną odległość pomiędzy elektrowniami i sieciami, równą lub większą od trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami (odległość 3D) albo równą lub większa od dwukrotności maksymalnej całkowitej wysokość elektrowni wiatrowej (odległość 2H), określonej w planie miejscowym, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. W toku ustaleń modyfikacji uległo jedynie zgłaszane na SKRM przez Pełnomocnika brzmienie przepisu przejściowego dotyczącego przepisów stosowanych do wszczętych i niezakończonych postępowań o wydanie pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych – przesądzono , że w takich przypadkach nie będą stosowane regulacje nakazujące uwzględniać odległość elektrowni wiatrowej od sieci (dodawany art. 4a).

Jedną ze zmian towarzyszących jest modyfikacja art. 70ba ust. 1 oraz 79a ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie możliwości przedłużenia terminów na realizację zobowiązań w ramach systemu aukcyjnego oraz systemu FiT/FiP. Zmiana ma na celu wydłużenie dotychczasowego maksymalnego 12-miesięcznego terminu o dodatkowe 6 miesięcy – do 18 miesięcy.

Przepisy przejściowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące w dniu wejścia w życie projektu nowelizacji zachowują moc.

Do elektrowni wiatrowych lokalizowanych na podstawie MPZP obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy o inwestycjach lub takich, których projekty zostały wyłożone przed jej wejściem w życie, nie stosuje się wymogów określenia odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, o której mowa w art. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym projektem oraz wymogów, o których mowa w art. 4a, art. 4c oraz art. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Jednocześnie organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli ta inwestycja w postaci elektrowni wiatrowej nie spełnia wymogu zachowania minimalnej odległości 500 metrów od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna.

Do projektów planów miejscowych albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy dokonano wyłożenia, stosuje się przepisu ustawy w brzmieniu dotychczasowym, chyba, że organy gminy postanowią o skorzystaniu z możliwości ustalenia w planie miejscowym odległości elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna albo takiego budynku od elektrowni wiatrowej mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, zgodnie z art. 4 ustawy w brzmieniu nadanym zgodnie z projektem.

Przepisy projektowanego art. 4a ustawy (odległości minimalne od sieci wysokich napięć) stosuje się do projektów planów miejscowych, które nie zostały uchwalone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 15 stanowiącym przepis przejściowy do projektu nowelizacji, przepisy niniejszej ustawy stosuje się do postępowań, prowadzonych w stosunku do elektrowni wiatrowych, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, do wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych oraz oceny zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia dla tych elektrowni stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyłączeniem art. 4a. Zgodnie z uzasadnieniem, celem zaproponowanej konstrukcji jest, aby nowa zasada określająca odległości elektrowni wiatrowych od linii najwyższych napięć nie wpływała na postępowania już zakończone.

Projekt na RCL