W odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą funduszu celowego na modernizację energetyki, finansowanego ze sprzedaży części uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Ministerstwo Energii zadeklarowało, że zakładając średnią cenę uprawnień w latach 2021-2030 na poziomie 25 EUR/EUA oraz średni kurs EUR/PLN=4,3, wielkość funduszu może wynieść około 33 mld zł.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 30 lipca 2019 r. dokumentem „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje”, podjęto decyzję o przeznaczeniu całej puli uprawnień dostępnej dla Polski w IV okresie rozliczeniowym do sprzedaży na aukcjach. Dochód ze zbycia 275 mln uprawnień do emisji przeznaczony zostanie na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego – będącego w dyspozycji Ministra Energii. Fundusz ten zostanie dodatkowo zasilony środkami ze sprzedaży 30 mln uprawnień do emisji niewykorzystanych w ramach art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w III okresie rozliczeniowym EU ETS (lata 2013-2020).

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, określenie ostatecznych kierunków wsparcia powinno uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłej i stabilnej absorpcji środków z Funduszu Modernizacyjnego podczas całego okresu jego funkcjonowania. Co więcej, w 2023 r. należy przeprowadzić przegląd funkcjonowania mechanizmów i absorpcji środków, w szczególności pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w finansowanych programach. Za obsługę projektów finansowanych ze środków Funduszu Modernizacyjnego ma być odpowiedzialny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpowiedź na interpelację