Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, w ślad za zmianami przewidzianymi w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącymi ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przedstawiło propozycję legislacyjną stanowiącą doprecyzowanie i rozszerzenie rozwiązań w niej ujętych

Większość zaproponowanych zmian stanowi konsekwencję modyfikacji wprowadzonych na mocy ostatniej nowelizacji i pozwala na kompleksowe zaadresowanie problematyki wydłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego oraz maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji. Analogiczne modyfikacje zostały zaproponowane dla wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP).

Mając jednak na uwadze sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19 i wprowadzane zmiany ukierunkowane na ochronę interesów w toku przedstawiliśmy postulat, by zabezpieczone zostały również projekty w budowie lub planowane do budowy poza systemem aukcyjnym – szczególnie w zakresie terminu obowiązywania umowy o przyłączenie do sieci.

Podkreślić należy, że projekty, które są przygotowywane do realizacji w oparciu o umowy Power Purchase Agreements (PPA) lub w innej formule, są również zagrożone opóźnieniami na poziomie procedur administracyjnych oraz kontraktów realizacyjnych. Uczestnicy rynku wskazują na zakłócenia w łańcuchu dostaw i powoływanie się przez dostawców na wystąpienie siły wyższej. Ryzyko opóźnień w planowanym rozwoju tego rodzaju projektów należy więc postrzegać, jako wysokie.

Uwagi COVID-19 SEO – ustawa o OZE