Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sformułował stanowisko dotyczące interpretacji definicji „decyzji inwestycyjnej” określonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Stanowisko UOKiK dotyczy szczególności wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo sieci dystrybucyjnej gazowej.

Zgodnie z ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w obecnym brzmieniu, wydanie warunków przyłączenia lub zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej nie jest tożsame z podjęciem decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o CHP, a w konsekwencji nie stanowi złamania tzw. „efektu zachęty”.

Natomiast w świetle stanowiska UOKiK, rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, np. podjęcie prac przygotowawczych, w tym wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy jest jednoznaczne z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a tym samym stanowić będzie złamanie „efektu zachęty”.

Jednocześnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina informację przekazaną przez Ministra Energii w ubiegłym roku odnośnie zobowiązania Polski przez Komisję Europejską do zapewnienia, że wsparcie przewidziane dla nowych jednostek kogeneracji będzie mogła uzyskać jedynie taka jednostka, co do której decyzję inwestycyjną podjęto nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia aukcji lub naboru.

Zgodnie z zaleceniami URE przedsiębiorcy planujący skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji lub naboru, uregulowanych w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, już na etapie planowania i realizacji inwestycji powinni uwzględnić stanowiska UOKiK oraz Ministra Energii.

Więcej