15 stycznia br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 158), zostanie rozpatrzony na posiedzeniu plenarnym.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, Minister Klimatu przejmie kompetencje działu „energia”, a po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o działach, regulacje dotyczące energetyki, w tym odnawialnej, znajdą się pod nadzorem tego resortu.

Dział „klimat” będzie obejmował:

sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie:

1) udziału w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii Europejskiej, w szczególności w negocjacjach dotyczących polityki międzynarodowej w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju;

2) wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie zarządzania środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej, w szczególności zarządzania aukcjami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz zagospodarowania uzyskanych w ich wyniku środków, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;

3) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, z zastrzeżeniem art. 28;

4) ekologicznych warunków życia wynikających z ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami elektromagnetycznymi;

5) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska;

6) systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

7) gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki odpadami;

8) innowacji, rozwoju przemysłu i promocji eksportu, w dziedzinie klimatu, ekologii, i zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem działań w zakresie transformacji klimatycznej i energetycznej;

9) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transportu;

10) społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej;

11) efektywności energetycznej;

12) rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki rozproszonej i prosumenckiej, a także morskiej energetyki wiatrowej;

13) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia – w zakresie zadań należących do działu.

2. Minister właściwy do spraw klimatu sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.