20 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Jak wynika z opublikowanych informacji, Rząd planuje przyjęcie przedmiotowej ustawy w pierwszym kwartale 2020 roku. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, organem odpowiedzialnym za jego przedłożenie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

Rozwiązaniem rekomendowanym w zakresie szybkiego rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na morzu, a co za tym idzie mitygacji ryzyka wystąpienia i utrzymania się luki generacyjnej oraz umożliwienia spełniania unijnych celów OZE, jest wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dedykowanego tej technologii, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów. Jednocześnie, niecelowe jest powtarzanie regulacji ustaw wytyczających ramy prawne zagospodarowania przestrzennego na morzu, zagadnień środowiskowych i procesu budowlanego – w tym zakresie proponuje się jedynie wprowadzenie punktowych wyjątków od stosowania przepisów odpowiednich ustaw, bez zasadniczej ingerencji systemowej. System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie spowoduje zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych.