Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował komunikat, w którym przypomina, że wnioski o wydanie gwarancji pochodzenia za okres 2019 r. należy złożyć do operatora najpóźniej do dnia 30 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 121 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 20 lutego 2015 – o odnawialnych źródłach energii, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera m.in. określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii.

Jednocześnie, zgodnie z art. 121 ust. 2, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

Komunikat URE