Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat informujący o wyniku postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługi rozwoju Internetowej Platformy Aukcyjnej celem przeprowadzenia w 2019 roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE oraz utrzymanie systemu.

W toku postępowania została złożona jedna oferta przez spółkę Atos Polska S.A., którą uznano za spełniającą wszystkie kryteria.

Biorąc pod uwagę wskazany w warunkach zamówienia termin jego realizacji (wykonanie rozbudowy systemu IPA nie później niż do 31 października br.) oraz konieczność przeprowadzenia testów (listopad), spodziewanym terminem przeprowadzenia aukcji jest pierwsza połowa grudnia br.

Powyższe, czyli wykorzystanie elektronicznej formy przeprowadzenia aukcji, pozwoli na wydłużenie okresu potrzebnego na uzyskanie rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej odwieszającego stosowanie części przepisów objętych klauzulą zawieszającą, m.in. dotyczących wydłużenia okresu wsparcia przysługującego w ramach systemu aukcyjnego.

Komunikat URE