Na stronie URE pojawiło się krótkie podsumowanie rynku energii w 2020 roku i wyzwań stojących przed sektorem. Tekst przedstawia najważniejsze osiągnięcia oraz kwestie, z jakimi mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku.

W roku 2020 Prezes URE po raz piąty ogłosił aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich aukcji zakontraktowano blisko 54,5 TWh mocy (72 proc. możliwej do zakontraktowania energii) za ponad 12,9 mld zł (wykorzystano 47 proc. dostępnych środków).

W grudniu 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia taryfowego, która wprowadziła nowe narzędzie w kształtowaniu taryf dla przedsiębiorstw infrastrukturalnych: tzw. konto regulacyjne. Ponadto rozpoczęły się prace nad zmianą sposobu planowania inwestycji i wynagradzania z zaangażowanego kapitału. Zmiany te mają na celu zapewnienia stabilności warunków prowadzenia inwestycji, jak również wynagradzania efektów ich realizacji w powiązaniu z celami określonymi w krajowej i europejskiej polityce klimatyczno-energetycznej.

W ramach prac rządu nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej Prezes URE przedstawił szereg postulatów dotyczących m.in. ustępstw i wydłużenia terminów sprawozdawczych. Wprowadzono także regulacje, które pozwalają energetycznym i gazowym przedsiębiorstwom infrastrukturalnym na przedłożenie Prezesowi URE do uzgodnienia projektów planów rozwoju oraz sprawozdań z ich realizacji nawet o rok później. Wydłużono terminy na realizację niektórych obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o zapasach. Wydłużono również ważność świadectw kwalifikacyjnych, które wygasały w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz możliwości przeprowadzenia w trybie zdalnym sprawdzenia kwalifikacji w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Więcej