Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat w sprawie możliwości stosowania wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”.

Z treści komunikatu wynika, że w aktualnym stanie prawnym znajdują zastosowanie przepisy art. 39 ust. 4, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12 oraz art. 92 ust. 6 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu wynikającym z tegorocznej nowelizacji tej ustawy.

1. art. 39 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie obowiązku uwzględniania w ramach kumulacji pomocy inwestycyjnej wyłącznie tej pomocy, która została przyznana od dnia 1 października 2005 r.;

2. art. 74 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie wydłużenia dopuszczalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji, służących do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej:

  • z 18 do 24 miesięcy – dla instalacji wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego,
  • z 30 do 33 miesięcy – dla instalacji wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie,
  • z 36 do 42 miesięcy – dla innych technologii wytwarzania niż instalacje wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego, energię wiatru na lądzie, energię wiatru na morzu, hydroenergię, układy hybrydowe, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

3. art. 79 ust. 9-12 ustawy o odnawialnych źródłach energii, przewidujący możliwość dokonania jednokrotnej aktualizacji zwycięskiej oferty aukcyjnej oraz

4. art. 92 ust. 6 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie granicznej daty dopuszczalnego okresu wsparcia wytwarzania energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii w systemie aukcyjnym, wyznaczonej na dzień 30 czerwca 2039 r.