W biuletynie informacji publicznej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano zawiadomienie o kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi rozwoju systemu Internetowa Platforma Aukcyjna celem przeprowadzenia w 2019 roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE oraz utrzymanie systemu.

Poprzednie zamówienie zostało unieważnione zgodnie z zawiadomieniem z dnia 5 września br. z powodu zbyt wysokiej ceny przewidzianej w złożonej ofercie. W pierwszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę – PORTAL PZP Sp. z o.o.

Powyższe ma znaczący wpływ na moment przeprowadzenia aukcji. W przypadku powtórzenia się sytuacji i ponownego braku rozstrzygnięcia, pod znakiem zapytania stanąć może możliwość przeprowadzenia aukcji w formie elektronicznej.