W dniach 24 i 25 października 2018 r., zgodnie z ogłoszeniem Prezesa URE z dnia 13 września 2018 r. przeprowadzono 2 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z komunikatu URE, żadna nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W przypadku aukcji z 24 października 2018 r., oznaczonej jako AZ/4/2018, w której udział mogli wziąć wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze aukcji, to 1 149 296 MWh oraz 655 098 834 zł.

W przypadku aukcji z 25 października 2018 r., oznaczonej jako AZ/5/2018, w której udział mogli wziąć wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, dedykowanych instalacjach spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, układach hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego, maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji, to 915 336 MWh oraz 512 588 160 zł.

Po przeprowadzeniu wszystkich aukcji Prezes URE będzie miał prawo do przekierowania niewykorzystanego wolumenu do innych aukcji.