Dnia 18 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny miał rozpatrzyć sprawę dotyczącą zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przewiduje wejście w życie – z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2018 r. jej art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1, zgodnie z którymi przywrócone zostały poprzednie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych.

Termin rozprawy ostatecznie został jednak odwołany, nie wyznaczono jeszcze nowego.

Sprawa w Trybunale

Podsumowanie wniosku o zbadanie zgodności (Gmina Świecie nad Osą):

Art. 17 pkt 2 Ustawy OZE w zakresie, w jakim przewiduje wejście w życie z mocą wsteczną od dnia l stycznia 2018 r. zmienionych przepisów art. 3 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane, załącznika do tej ustawy oraz art. 2 pkt. l ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, których skutkiem jest zmniejszenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości od budowli elektrowni wiatrowych, jest w ocenie Wnioskodawcy niezgodny z art. 2 w związku z art. 167 Konstytucji RP i zawartą tam zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz jej komponentów składowych, takich jak zasada lex retro non agit, zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa (pewności prawa), zasada ochrony praw nabytych, zasada przyzwoitej legislacji i zakaz zmiany przepisów podatkowych w trakcie trwania roku podatkowego oraz zasadą samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.