TGE: Raport „Wpływ zmian regulacyjnych na rynek energii w Polsce. Nowy model rynku?”

  • Reading time:2 mins read

Raport Towarowej Giełdy Energii oraz kancelarii „Wpływ zmian regulacyjnych na rynek energii w Polsce. Nowy model rynku?” zawiera analizę mechanizmów regulacyjnych wprowadzonych na rynkach energii z powodu sytuacji geopolitycznej, ocenę ich wpływu na sam rynek a w perspektywie zmianę modelu rynku.

Niektóre z wniosków zawartych w raporcie:

Należy utrzymać dotychczasowy model rynku energii elektrycznej – zliberalizowany i oparty na wypracowanych zasadach (wolnej konkurencji w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną, unbundlingu, TPA, możliwości swobodnej zmiany sprzedawcy oraz ustalania ceny za energię elektryczną z użyciem mechanizmów rynkowych). Jednym z jego elementów powinien być rynek hurtowy, charakteryzujący się transparentnością cen i ich przewidywalnością. Rynek ten powinien być, tak jak dotychczas, poddany odpowiedniej kontroli i niezależnemu nadzorowi.

Ingerencja bezpośrednia w rynkowy mechanizm ustalania ceny oraz pośrednia, oparta na narzędziach fi skalnych, ograniczają swobodę działalności profesjonalnych uczestników rynków hurtowego oraz detalicznego, w tym wytwórców. Przedłużanie okresu obowiązywania obecnych instrumentów interwencji będzie czynnikiem wstrzymującym rozwój rynku i inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Środki te powinny mieć bardzo ograniczony zasięg czasowy.

Więcej