Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

Szanowny Panie Ministrze,

Działając w imieniu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego br. w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. (dalej: Projekt”), poniżej przedstawiamy uwagi Stowarzyszenia do przedmiotowego projektu.

Odnosząc się do kwestii szczegółowych, zastrzeżenia budzi § 2 pkt 26 Projektu, zgodnie z którym cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 230 zł/MWh. Odnotować należy, że w przypadku aukcji przeprowadzanych w roku ubiegłym, cena ta wynosiła 250 zł/MWh, zaś w roku 2019 cena ta wynosiła 285 zł/MWh.

Zgodnie z uzasadnieniem przedłożonym do Projektu, decyzja o obniżeniu przedmiotowej wartości jest wynikiem postępującego spadku kosztów wytwarzania energii we wskazanych rodzajach instalacji, czego dowodem mają być wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii przeprowadzonych w 2020 r.

 Jednocześnie odnotować należy, że cena maksymalna, po jakiej energia w koszyku dla nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru albo energię promieniowania słonecznego została zakontraktowana w ramach aukcji przeprowadzonych w poprzednich latach jest z każdym rokiem wyższa. Cena maksymalna uzyskana w roku 2019 (233,29 zł/MWh), jest o około siedem procent wyższa od ceny maksymalnej uzyskanej w roku 2018 (216,99 zł/MWh), podobny wzrost r/r odnotowany został w roku 2020 (249,90 zł/MWh), co daje niespełna 15 procentowy wzrost ceny maksymalnej, w przypadku zestawienia aukcji przeprowadzonych dla tego koszyka technologicznego w 2018 r. i w 2020 r.

W związku z brakiem możliwości rozwijania nowych projektów wiatrowych spowodowanym ograniczeniami lokalizacyjnymi wynikającymi z Ustawy z dnia 20 maja o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 poz. 961 ze zm.), na rynku pozostaje coraz mniej dostępnych projektów. Jednocześnie nadmiarowe ograniczanie wartości ceny referencyjnej ograniczać będzie możliwość realizacji tych cechujących się niższą rentownością. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że energetyka wiatrowa w dalszym ciągu pozostaje najtańszą technologią wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, co przekłada się na ograniczenie całkowitego kosztu funkcjonowania systemu wsparcia, dalszą presję w postaci obniżania ceny referencyjnej dla tej technologii należy uznać za zagrożenie dla rozwoju tego sektora odnawialnych źródeł energii.

Ograniczenie lokalizacji nowych projektów wiatrowych powoduje, że w ramach poprzednich i nadchodzących aukcji, konkurują ze sobą projekty pozbawione możliwości optymalizacji i tym samym obniżania kosztów poprzez wykorzystywanie dostępnych na rynku nowych technologii. Co więcej, ze względu na obowiązywanie przywołanych ograniczeń lokalizacyjnych spodziewać należy się powstania wieloletniej luki w zakresie dostępności projektów elektrowni wiatrowych znajdujących się w fazie rozwoju. Mając na uwadze występującą w Polsce rozproszoną zabudowę oraz świadomość, że cykl przygotowania projektów do fazy gotowej do realizacji wynosi w przybliżeniu 5 – 6 lat, to właśnie tyle wyniósłby potencjalny przestój, który powstanie w przypadku alokacji istniejących projektów w ramach wolumenów aukcji przeprowadzanych w najbliższych latach.

Mając na wadze powyższe podkreślić należy, że projekty uczestniczące w nadchodzących aukcjach będą miały koszty tożsame z tymi właściwymi dla aukcji przeprowadzonych w latach ubiegłych. Tym samym nie jest zasadne obniżanie ceny referencyjnej dla technologii wiatrowej. Jednocześnie należy podkreślić, że uzyskiwane w ostatnich aukcjach ceny nie stanowią wiarygodnego punktu odniesienia dla prognozowania kształtowania się cen wytwarzania energii w tych instalacjach w oparciu o nowe technologie, po zniesieniu ograniczeń lokalizacyjnych. Co więcej, wykorzystywanie nowych technologii niejednokrotnie wiązać się będzie z koniecznością poniesienia wyższych nakładów inwestycyjnych. Istotnym czynnikiem w tym zakresie pozostają między innymi obserwowane wyraźne wzrosty cen surowców, w szczególności stali, co znajduje przełożenie na oferowane ceny turbin wiatrowych.

Decyzję o dalszym obniżaniu ceny referencyjnej dla tej technologii należy uznać za nieuzasadnioną i nie znajdującą odzwierciedlenia w wartościach jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej, uwidacznianych w cenach energii kontraktowanej w ramach aukcji z poprzednich lat. Jednocześnie należy podkreślić, że aukcyjny system wsparcia w dalszym ciągu pozostaje istotnym czynnikiem warunkującym możliwość realizacji inwestycji wiatrowych. Ponadto, ceny energii kontraktowanej w ramach rozstrzygniętych aukcji kształtują się znacząco poniżej zarówno średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, która w III kwartale ubiegłego roku wyniosła 257,98 zł/MWh, jak i notowań poszczególnych kontraktów na rynku terminowym, gdzie kursy transakcji kształtują się w zakresie 260 – 300 zł/MWh.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz fakt, że nie wystąpiły przesłanki do obniżenia ceny referencyjnej dla technologii wiatrowej, wskazane w uzasadnieniu przedłożonym do Projektu postulujemy, by przedmiotowa wartość została określona na poziomie ubiegłorocznym.

Dla wytwórców energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej rekomendujemy cenę referencyjną w wysokości 340 zł/MWh, a dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej w wysokości 320 zł/MWh. Ceny te pozwolą na pogodzenie oczekiwań inwestorów oraz interesu publicznego pozwalającego na dalszy rozwój tej technologii.

Stanowisko SEO