W miniony czwartek Senat przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Uchwałę wraz z poprawkami poparło 94 senatorów, a teraz trafi ona ponownie pod obrady Sejmu. Senat chce dokonać zmian w nowelizacji ustawy o OZE poprzez wykreślenie z niej artykułu, który pozwala KOWR przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod budowę OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Według legislatorów senackich wyróżnianie w ten sposób podmiotów państwowych budzi wątpliwości konstytucyjne, z czym zgodzili się również senatorowie.

Według wiceministra klimatu Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego artykuł dotyczy wszystkich spółek posiadających infrastrukturę krytyczną w Polsce, nie jedynie spółek Skarbu Państwa.

Nowelizacja ustawy zmienia definicję „małej instalacji” OZE, ograniczając tym samym obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji m. in. poprzez zwiększenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, a maksymalnej moc osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 3 MW. Przedsiębiorcy z koncesjami, których instalacje spełnią nowe warunki, zostaną od razu przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Ponadto Ustawa zakłada przedłużenie do 30 czerwca 2045 r. okresu obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego, obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP albo w ramach systemu aukcyjnego, a także obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim.

Regulacja nadaje ministrowi właściwemu ds. klimatu delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,  które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026.

Ustawa przewiduje także zmiany w obszarze planowania przestrzennego. Obecnie instalacje OZE o mocy powyżej 100 kW powinny zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Próg ten zwiększony będzie do 500 kW z dwoma wyjątkami, które nie będą musiały być uwzględnione w studium: „wolnostojącymi urządzeniami fotowoltaicznymi” o mocy do 1 MW oraz „urządzeniami fotowoltaicznymi innymi niż wolnostojące” przez co rozumiemy np. panele dachowe oraz inne zaawansowane technologicznie urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.

Więcej