Jak informowaliśmy wcześnej, w Senacie podjęto prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 755), zgodnie z którym w przypadku zgody rady gminy, inwestycje polegające na budowie elektrowni wiatrowych realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt w pierwotnym brzmieniu (druk nr 755) przewidywał ponadto wprowadzenie opłaty na rzecz społeczności lokalnej w wysokości 5% wartości wytworzonej energii z każdej elektrowni wiatrowej w danym miesiącu, stanowiącej przychód gminy, na terenie której znajduje się turbina wiatrowa. Opłata miałaby zostać przeznaczona na walkę z ubóstwem energetycznym, budowę infrastruktury społecznej w szczególności zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni wiatrowej.

Co istotne, w toku prac nad tym projektem i po posiedzeniu komisji senackich do projektu wprowadzono modyfikację, która obniżyła powyższy wskaźnik wartości do 3 %. Wprowadzono ponadto zastrzeżenie, zgodnie z którym wysokość opłaty nie może być za dany rok wyższa niż 80 000 zł od 1 MW mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej.

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu przedmiotowego projektu.

Projekt w wersji skierowanej do Sejmu (druk 755s)

Poprawki senackie (druk 755x)