Wczoraj, tj. w dniu 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił pilny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2973).

W art. 10 tej ustawy przewidziano poprawki do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku dotyczące między innymi definicji umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz sposobu obliczania ceny rynkowej, zgodnie z którym należy uwzględnić wszystkie dodatkowe rozliczenia pieniężne, wynikające z zapisów zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii elektrycznej.

Jednocześnie zgodnie z ustawą cenę rynkową ustala się w ramach umowy związanej ze sprzedażą energii elektrycznej obejmującej w szczególności instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933 i 2185), lub gwarancje pochodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), zwanej dalej „ustawą o odnawialnych źródłach energii”, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii elektrycznej;

Istotne zmiany dotyczą ustawy o środkach nadzwyczajnych w zakresie:

art. 2 pkt 6 (definicja umowy sprzedaży energii elektrycznej),

art. 2 pkt 8 (definicja ceny rynkowej),

art. 23 ust. 2c (sposób obliczania średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej).

Ustawa ma być procedowana w Senacie na najbliższym posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2023 r.