Sejm 23 stycznia br. przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z przyjętą ustawą, do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę odpadami, a także efektywność energetyczną oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki (Minister Rozwoju), należeć będą m.in. sprawy transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego oraz rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej.

Co istotne, nowelizacja ustawy o działach wprowadziła również modyfikację kompetencji ministra właściwego ds. gospodarki na gruncie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

2a. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują działania:

1) mające na celu promowanie rozwoju energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

2) mające na celu promowanie modelu prosumcji energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej, przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego;

3) wspierające inne formy społecznego wykorzystania energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

4) w zakresie tworzenia instrumentów i regulacji mających na celu zwiększenie partycypacji społecznej i udziału lokalnych społeczności w procesie inwestycyjnym energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

5) w zakresie monitorowania i ewaluacji efektów działań, o których mowa w pkt 1–4, oraz ich korygowanie;

6) mające na celu wdrażanie dobrych praktyk w promowaniu energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej oraz efektywności energetycznej.