Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (numer wykazu RCL UB3).

Zgodnie z projektowanymi regulacjami, maksymalna wysokość rekompensaty dla danej gminy stanowić będzie wartość dochodów utraconych w 2018 r., rozumianą jako różnica pomiędzy kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 lipca 2018 roku na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a kwotą należną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych tą ustawą.

Zgodnie z projektem, kwoty rekompensat mają zostać przekazane przez Wojewodę na rachunek gmin do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, suma rekompensat może wynieść 278 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 5 lutego 2022 r.