We wtorek 24 listopada br. Rada Ministrów przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęty projekt nowelizacji przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Jego operatorem (OIRE) będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej. Ustawa ma wskazywać, jakie dane będą mogły być gromadzone i udostępniane. W planowanej nowelizacji przewidziano również zapisanie harmonogramu montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników zdalnego odczytu – tzw. inteligentnych. Do końca 2023 r. ma je mieć, co najmniej 15 proc. odbiorców danego OSD, dwa lata później – 35 proc., na koniec 2027 r. wskaźnik ten ma wynosić, co najmniej 65 proc., a do końca 2028 r. – co najmniej 80 proc. Dane z liczników o pobranej z sieci i oddanej do niej energii będą sumowane w okresach 15 min. Gromadzone będą też dane o mocy, parametrach jakościowych i inne, których zbieranie będą przewidywać odrębne przepisy.

Magazynowanie energii elektrycznej

W projekcie przewidziano także rozwiązania dla magazynów energii elektrycznej – zostaną one m.in. zwolnione z obowiązków taryfowych, a magazyny o mocy do 10 MW nie będą wymagały koncesji, podczas gdy te o pomocy powyżej 50 kW będą musiały być wpisane do rejestru magazynów odpowiedniego operatora. Projekt zakłada, że w rozliczeniach za usługę przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu przyjmuje się regułę salda – podstawą do rozliczeń stawki sieciowej ma być wyłącznie różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej przez magazyn energii elektrycznej i energii ponownie wprowadzonej do sieci z tego magazynu, co określa się, jako stratę w procesie magazynowania energii elektrycznej. Zgodnie z uzasadnieniem, energia elektryczna wprowadzona z magazynu energii elektrycznej do sieci będzie zużyta przez odbiorcę końcowego, który będzie obciążony opłatą sieciową za tę ilość zużytej energii elektrycznej. Projekt wprowadza również przepisy ustanawiające obowiązek sporządzania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej oraz skonsultowania jej z użytkownikami systemu i przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa URE na wzór obecnie funkcjonującego obowiązku sporządzenia instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, zarówno przez operatora systemu dystrybucyjnego, jak i operatora systemu przesyłowego.

Zmiana ustawy ma implementować europejskie regulacje dotyczące transgranicznych zdolności przesyłowych oraz m.in. dotyczące definicji uczestnika rynku energii. Będzie nim mógł być każdy odbiorca, również ten nieposiadający osobowości prawnej.

Zamknięte systemy dystrybucyjne

Ponadto, wprowadza podstawy prawne dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Zgodnie z projektem ustawy za zamknięty system dystrybucyjny Prezes URE może uznać w szczególności zakłady przemysłowe, centra handlowe i centra usług wspólnych, jeżeli spełniają przesłanki wskazane w ww. artykule. Proponowany przepis wyklucza natomiast możliwość przyznania statusu systemu zamkniętego spółdzielniom mieszkaniowym i deweloperom. Jednocześnie nie jest wykluczone przyznanie go podmiotom posiadającym osiedla przyzakładowe, w których zamieszkują pracownicy i emerytowani pracownicy danego podmiotu. Operator Systemu Dystrybucyjnego, który uzyska decyzję o przyznaniu statusu operatora Zamkniętego Systemu Dystrybucyjnego, w zakresie prowadzenia działalności w systemie objętym decyzją, zostanie zwolniony z obowiązku:

1) przedkładania do zatwierdzenia taryf, pod pewnymi zastrzeżeniami,

2) sporządzania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres nie krótszy niż 5 lat.

Rekuperacja energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów

Projekt wprowadza także podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów. Zgodnie z dodawanym art. 5h w ustawie – Prawo energetyczne (pkt 8 Projektu), powyższy mechanizm obejmie pojazdy kolejowe, tramwaje i trolejbusy, a samo rozliczanie dostarczanej energii elektrycznej, w przypadku jej zwrotu do sieci dystrybucyjnej albo sieci trakcyjnej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej w następstwie hamowania pojazdu, będzie następowało na podstawie różnicy ilości energii elektrycznej pobranej i zwróconej przez danego odbiorcę, ustalanej w oparciu o rzeczywiste wskazania urządzeń pomiarowo–rozliczeniowych.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem przedmiotowych przepisów, rozliczanie strat energii elektrycznej powstałych w sieci trakcyjnej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej oraz w sieci dystrybucyjnej podczas dostarczania lub zwrotu tej energii będzie następowało na podstawie umowy.

Co istotne, zgodnie z pkt 34 Projektu, działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w następstwie hamowania pojazdów wskazanych powyżej zostanie wyłączona z obowiązku uzyskiwania koncesji.

Więcej