Jak podaje portal gramwzielone.pl, Ministerstwo Klimatu wypracowało nowe rozwiązania mające znieść bariery prawne w inwestycjach w magazyny energii elektrycznej, które zostały umieszczone w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne.

Z informacji uzyskanych przez portal w Ministerstwie Klimatu wynika, że projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie nowej definicji magazynu i magazynowania energii elektrycznej, całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii czy zniesie podwójnego naliczania opłat sieciowych. Taryfy dla energii elektrycznej w rozliczeniach z magazynami za świadczone usługi „mają zapewniać odliczenie od energii pobranej przez ten magazyn z sieci przedsiębiorstwa energetycznego, energii elektrycznej wprowadzonej do sieci tego przedsiębiorstwa z tego magazynu, w oparciu o wskazania układów pomiarowo- rozliczeniowych”.

Ministerstwo Klimatu proponuje ponadto uzależnienie obowiązku uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru od łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, bez względu na jego pojemność. W tym obowiązek wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego ma występować w przypadku magazynu o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Obowiązek uzyskania koncesji ma dotyczyć magazynów o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW.

Więcej na gramwzielone.pl