Komisja Europejska rozpoczęła czterotygodniowe konsultacje projektu przepisów, które mają wykreować nowy unijny mechanizm finansowania OZE. Głównym celem mechanizmu ma być umożliwienie państwom członkowskim ściślejszej współpracy w celu osiągnięcia indywidualnych i wspólnych celów w zakresie energii odnawialnej. Mechanizm powinien zostać uruchomiony z początkiem 2021 r.

Jak wskazano w projekcie aktu wykonawczego, nowy mechanizm ma umożliwić państwom członkowskim wnoszenie dobrowolnych wkładów finansowych do programu, który zostanie wykorzystany do składania ofert na wsparcie nowych projektów w zakresie energii odnawialnej we wszystkich państwach członkowskich, które chcą takie projekty realizować.

Głównym założeniem mechanizmu jest umożliwienie krajom wnoszącym wkład, które starają się osiągnąć swoje cele OZE, finansowania projektów  poza swoim terytorium i zaliczenia wytwarzanej w nich energii do ich celów, jednocześnie tworząc możliwość inwestowania w projekty bardziej opłacalne niż te realizowane na terytorium danego państwa.

Korzyścią dla państwa członkowskiego otrzymującego wsparcie jest to, że otrzymuje ono dodatkowe lokalne inwestycje w projekty OZE i może czerpać korzyści w postaci lokalnego zatrudnienia, niższej emisji gazów cieplarnianych, modernizacji systemu energetycznego i zmniejszonej zależności od importu energii. Nie zachodzą jednak bezpośrednie negocjacje pomiędzy wnoszącymi wkład i przyjmującymi państwami członkowskimi – Komisja prowadzi ten proces i przydziela projekty.

Komunikat Komisji Europejskiej